Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Przepisy definiujące

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie;

2) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej.

3) Uczniach i rodzicach — należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

4) Wychowawcy — należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej.

5) Organie prowadzącym Szkołę Podstawową — należy przez to rozumieć Gminę Górno.

6) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2.

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

1. Siedzibą szkoły podstawowej jest miejscowość Krajno Pierwsze.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie.

3. Cykl kształcenia w szkole wynosi osiem lat i składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy 1-3;

2) drugi etap edukacyjny klasy 4-8.

4. Szkoła prowadzi punkt przedszkolny i oddziały wychowania przedszkolnego.

5. Szkoła podstawowa jest ośmioletnią szkołą publiczną.

6. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Krajno Parcele, Krajno Pierwsze, Krajno Drugie, Krajno Zagórze.

7. Oddziały wchodzące w skład szkoły używają jej pełnej nazwy.

§ 3.

1. Organem prowadzącym jest Gmina Górno siedzibą: Górno 169, 26-008 Górno..

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. W szkole prowadzone są: biblioteka, świetlica, stołówka.

4. Językiem obcym nowożytnym obowiązkowym od klasy 1 do klasy 8 jest język angielski. Począwszy od klasy 7 obowiązkowe jest nauczanie języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 5 z 78

§ 4.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1) sale lekcyjne;

2) salę komputerową;

3) salę gimnastyczną;

4) salę do zajęć świetlicowych;

5) stołówkę;

6) bibliotekę;

7) boisko przyszkolne;

8) plac zabaw.

2. Ponadto w budynku szkoły znajdują się pomieszczenia:

1) gabinet dyrektora;

2) pokój nauczycielski;

3) gabinet pedagoga;

4) gabinet logopedy;

5) gabinet profilaktyczny.

3. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową i dyżury nauczycielskie przy odwożeniu dzieci i młodzieży.

4. Szkoła posiada sztandar i posługuje się nim podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

Cele i zadania szkoły

§ 5.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia, jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego, powyższe zadania dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) organizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą lub placówką;

6) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 6 z 78

3. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:

1) naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem;

2) poznanie wymaganych pojęć i wiadomości;

3) zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

4) prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

5) kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;

6) kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

7) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie, także w sposób integralny, to znaczy, jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie;

8) stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej oraz w zasady życia społecznego;

9) bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

10) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

11) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

4. W zakresie kształtowania umiejętności uczniów:

1) odnoszenie do praktyki, tam gdzie to możliwe, zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków w sferze konkretnych działań;

2) rozwój sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań;

3) kształtowanie umysłowych i psychicznych cech warunkujących zdolność do rozwiązywania problemów poznawczych, do projektowania działań sprawnej realizacji i odpowiedzialności za skutki, do negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, posługiwania się technikami mediacyjnymi;

4) umiejętność organizowania sobie nauki i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własne wykształcenie;

5) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz umiejętność posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji;

6) umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji w ramach procedur demokratycznych oraz skuteczności działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, umiejętność pracy w grupie;

7) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, zdolność do publicznych wystąpień, bezkonfliktowej prezentacji i obrony własnych opinii, znajomość różnych form, środków i metod komunikacji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 7 z 78

5. W zakresie wychowawczego wspomagania rozwoju osobowego ucznia:

1) tworzenie w szkołach środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;

2) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) dążenie do podjęcia świadomości w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;

4) pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu i osiąganiu wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

5) uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

6) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;

7) kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz działania na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów;

8) wychowanie ku wartościom.

§ 6.

1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.

2. Działania wychowawczo - profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:

1) wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2) wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Celem szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego jest oddziaływanie na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Obejmuje on następujące treści:

1) dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by wychowanek mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania;

2) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 8 z 78

3) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których wychowanek może się oprzeć w swoich wyborach;

4) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

5) wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

6) edukacja zdrowotna i prorodzinna;

7) edukacja ekologiczna;

8) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania wiedzy.

4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:

1) prowadzenie nauki religii/etyki;

2) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych i lokalnych;

3) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych.

ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

§ 7.

Organy szkoły

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców

4) samorząd uczniowski

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

4. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 8.

Kompetencje dyrektora szkoły

1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 9 z 78

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji, tym samym informowania o wszelkich formach dokształcania, np. konferencje, warsztaty, kursy, studia podyplomowe.

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII.

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 10 z 78

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – art. 68 Ustawy – Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 11 z 78

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz są podawane do publicznej wiadomości.

8. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki wykonuje wicedyrektor lub nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły.

§ 9.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny szkoły ma decydujący wpływ na realizację jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej (art. 70 Ustawy Prawo Oświatowe)

należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) wydanie decyzji o odwieszeniu uczniów zawieszonych w przywilejach;

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

8) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

9) ustalanie organizacji wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia nauczycieli;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 12 z 78

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Do zadań rady pedagogicznej należy:

1) czynny udział w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;

3) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów;

4) przygotowanie projektów zmian w statucie szkoły, w wypadku wprowadzenia wielu zmian w statucie szkoły lub nagromadzenia się dużej liczby poprawek dyrektor opracowuje tekst ujednolicony statutu szkoły;

5) wydawanie opinii w zakresie powierzania funkcji kierowniczych w szkole;

6) wydawanie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach procedury związanej z dokonywaniem oceny jego pracy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

7) wydawanie opinii w sprawach przeniesienia ucznia do równoległej klasy w szkole;

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu;

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

13. W przypadku określonym w ust. 12 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Przedstawiciele rady pedagogicznej uczestniczą w pracach komisji konkursowej wyboru na stanowisko dyrektora szkoły.

15. Pracę i organizację Rady Pedagogicznej określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 13 z 78

§ 10.

Kompetencje Rady Rodziców

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców określa art. 83 Ustawy – Prawo oświatowe.

3. Kompetencje rady rodziców:

1) może występować do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny;

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

5) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły;

4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin stanowiący odrębny dokument.

5. W skład rady rodziców wchodzą rodzice dzieci z Punktu Przedszkolnego,

Oddziałów Przedszkolnych oraz Oddziałów Szkoły Podstawowej.

6. Działalność rady rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 11.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski (art. 85 Ustawy – Prawo oświatowe).

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin stanowiący odrębny dokument.

4. Samorząd ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Działalność Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 14 z 78

§ 12.

Wolontariat

1. Na terenie szkoły mogą być podejmowane działania związane z wolontariatem, np. organizacja Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Koła Wolontariatu, których działalność jest zgodna z własnym regulaminami.

2. Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności.

3. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.

4. Do zadań wolontariuszy należy:

1) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce;

2) akcje charytatywne, np. zbiórki pieniędzy oraz przedmiotów użytku codziennego, kiermasz ciast i babeczek, WOŚP, świąteczna szlachetna paczka;

3) udział w spotkaniach dotyczących wolontariatu;

4) organizacja spotkań z wolontariuszami z Europy dla społeczności szkolnej;

5) przeprowadzanie lekcji, wykładów z tematu, który zna uczennica/uczeń;

6) zbiórki podręczników i książek dla potrzebujących, np. dzieci z Domów Dziecka;

7) działania kulturalne, szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej;

8) możliwość brania udziału w zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę;

5. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, uczniowie pełniący funkcję wolontariuszy lub działający aktywnie na rzecz innych osób, mają ten fakt odnotowany na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły.

6. Wszystkie działania, związane z wolontariatem oraz świadczenia wolontariuszy są konsultowane z dyrektorem szkoły w zakresie diagnozowania potrzeb, organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu.

§ 13.

Zasady współdziałania organów w szkole podstawowej

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

3. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty podjęcia.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 15 z 78

§ 14.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: wychowawca oddziału w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy; dyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy oddziału:

1) od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę,

2) odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia;

2. Konflikt pomiędzy nauczycielami – postępowanie prowadzi dyrektor szkoły:

1) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,

3. Konflikty i spory pojawiające się miedzy organami szkoły rozstrzyga się wewnątrz szkoły po wysłuchaniu opinii stron;

4. Mediatorem w sytuacjach konfliktowych jest dyrektor szkoły;

5. Konflikt powinien być rozwiązany w terminie do dwóch tygodni od momentu poinformowania dyrektora;

6. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego.

7. Konfliktem wewnątrzszkolnym nazywa się również sytuację sporną pomiędzy uczniami, która po próbach wyjaśnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami nie kończy się porozumieniem:

1) uczestnicy sporu zobowiązani są w pierwszej kolejności do podjęcia próby jego rozwiązania na drodze mediacji.

2) konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozwiązuje wychowawca. Od decyzji wychowawcy uczniowie mogą odwołać się do dyrektora szkoły.

3) konflikty pomiędzy uczniami różnych klas rozwiązują wychowawcy tych klas, a w przypadku braku jednomyślności zgłaszają problem dyrektorowi szkoły.

4) decyzja dotycząca rozwiązywania konfliktu wewnątrzszkolnego wydawana jest przez dyrektora szkoły w formie pisemnej.

5) od decyzji dyrektora szkoły uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły mogą się odwołać do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego tj. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, w terminie 14 dni od daty wydania decyzji.

Rozdział III ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Postanowienia ogólne

§ 15.

1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) Wychowanie przedszkolne organizowane w punkcie i oddziałach przedszkolnych;

2) Etap I - klasy I - III szkoły podstawowej;

3) Etap II - klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 16 z 78

2. Kształcenie na etapie I klas I - III szkoły podstawowej ma charakter zintegrowany i jest łagodnym przejściem z wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.

3. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego planu dostosowując część zajęć i przerw do aktywności uczniów.

4. Nauczyciel układa zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.

§ 16.

1. Organizację roku szkolnego określa Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4.Szkoła używa dziennika papierowego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu procesów dydaktycznych w postaci:

1) dziennika papierowego i elektronicznego;

2) dzienników zajęć dodatkowych;

3) arkuszy ocen.”

5. Prowadzenie dziennika elektronicznego odbywa się na podstawie „Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. ks. J. Popiełuszki w Krajnie.

§ 17.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale w klasach I-III wynosi do 25 uczniów.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych oraz informatyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

9. W szkole mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym:

1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 17 z 78

2) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3) koła zainteresowań;

4) zajęcia nadobowiązkowe.

10. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

11. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, Z uczestnictwa w zajęciach można zrezygnować na każdym etapie edukacji, również podczas roku szkolnego.

12. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi lub zajęciami świetlicowymi.

13. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

14. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

§ 18.

Świetlica

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, dla której zasady pracy i rekrutacji określa stosowny regulamin.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.

3. Świetlica ma status wewnątrzszkolnej instytucji opiekuńczo - wychowawczej wspomagającej pracę szkoły we wszystkich jej dotychczas przyznanych i uznanych zakresach, tj. opieki, oddziaływań wychowawczych oraz dydaktycznych.

4. Do podstawowych form pracy świetlicy szkolnej należą:

1) zajęcia plastyczne i muzyczne;

2) gry i zabawy dydaktyczne;

3) pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych;

4) istotną formą pracy w świetlicy są zajęcia ruchowe i rekreacyjne.

5. Pełniąc z ramienia szkoły funkcję opiekuńczą, świetlica stanowi integralną część szkolnego środowiska wychowawczego z jego specyficznymi uwarunkowaniami w obrębie grupy dziecięcej.

6. Nauczyciele świetlicy opracowują roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej, a także swój tygodniowy harmonogram pracy w świetlicy.

7. Zadania nauczycieli świetlicy w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej określone są w Rozdziale IV, § 32 statutu.

8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

9. Organizacja pracy świetlicy:

1) do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-VIII;

2) przyjmowanie uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców;

3) świetlica prowadzi zajęcia według własnego planu zgodnego z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 18 z 78

4) w dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, zakres zajęć świetlicowych określa dyrektor przy przestrzeganiu zasady 5 dni pracy nauczyciela w tygodniu.

10. Nauczyciele świetlicy:

1) są zatrudniani zgodnie z planem organizacyjnym szkoły;

2) uczestniczą w doraźnych zastępstwach zgodnie z potrzebami szkoły;

3) prowadzą dokumentację i sprawozdawczość związane ze swą pracą.

11. Wyposażenie świetlicy:

1) pomieszczenie winno być urządzone ciepło i przytulnie, wystrojem oddziaływać na wyobraźnię, zachęcać do przebywania w nim;

2) znajdować się w nim winny pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej, takie jak:

a) sprzęt audiowizualny,

b) sprzęt do organizowania gier i zabaw,

c) czasopisma i książki,

d) „kącik beztroskiego leniuchowania” i pracy cichej.

12. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi oraz uczniami rozpoczynającymi lekcje później lub kończącymi wcześniej świetlica sprawuje w godzinach od 7.00–15.40.

13. Świetlica szkolna funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie Świetlicy Szkolnej.

§ 19.

Stołówka

1. W szkole uczniowie mogą korzystać ze stołówki. Obiady mogą spożywać uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I – VIII oraz pracownicy szkoły.

2. Terminy wpłat na obiady ustala intendent/dyrektor szkoły, podając je do ogólnej wiadomości rodziców i uczniów przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń

3. Posiłki należy spożywać wyłącznie w stołówce.

4. Obiady są wydawane na długich przerwach według ustalonego harmonogramu.

5. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących przy spożywaniu posiłków.

6. Zasady korzystania, opłaty oraz zwrotów kosztów za niewykorzystane obiady, reguluje regulamin stołówki.

§ 20.

Biblioteka

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców, służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę.

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 19 z 78

1) kształcąco-wychowawczą poprzez rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształcenie kultury czytelniczej, wdrażanie do poszanowania książki, udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez współdziałanie z nauczycielami, wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie, a czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze, książki, czasopisma i dokumenty niepiśmiennicze, materiały audiowizualne.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

7. Dyrektor zapewnia obsadę personelu, odpowiednie pomieszczenie, wyposażenie, środki finansowe oraz obserwuje i ocenia pracę biblioteki.

8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej stanowiącej odrębny dokument.

9. Do zadań biblioteki należy:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do samokształcenia;

2) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów;

3) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej;

5) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężeniu;

6) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;

7) uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego uczniów;

8) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych poprzez doradztwo czytelnicze;

9) zapewnieniu pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań.

10. Biblioteka szkolna funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki Szkolnej.

§ 21.

Praktyki studenckie

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 20 z 78

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

3. W czasie odbywanych w szkole praktyk indywidualnych student podporządkowany jest władzy dyrektora szkoły.

4. Bezpośrednia opiekę nad studentami sprawuje pracownik placówki zwany szkolnym opiekunem praktyki, wskazany przez dyrektora placówki.

5. Przebieg praktyki ustala i zatwierdza dyrektor szkoły z udziałem nauczyciela - opiekuna oraz studenta w pierwszym dniu praktyki.

6. Student odbywający praktykę zobowiązany jest do dostosowania się do obowiązujących w danej placówce przepisów, zarządzeń wewnętrznych i zasad organizacyjnych i dyscypliny pracy oraz do wykonywania zleconych mu przez dyrektora szkoły lub przez opiekuna prac realizowanych przez nauczycieli i wychowawców klas.

7. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony szkolny opiekun praktyk.

§ 22.

Dyżury

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2. Dyżury śródlekcyjne nauczycieli odbywają się według opracowanego harmonogramu dyżurów i nie mogą być samowolnie zmieniane bez zgody dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (oprócz pedagoga, bibliotekarza oraz pracownika świetlicy)

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

5. Miejscem dyżuru nauczycieli są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, stołówka oraz przy wsiadaniu do autobusu szkolnego.

6. Dyżury śródlekcyjne obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.

7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.15 lub 7.30.

8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to zgłasza ten fakt do nauczycieli odpowiedzialnych za harmonogram dyżurów, którzy wyznaczają innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

9. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

1) Bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania, porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych sytuacji;

2) eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy| i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów:

a) zakazuje biegania w budynku szkoły,

b) zapobiega kłótniom, bójkom, niebezpiecznym zabawom,

c) zwraca uwagę na właściwe obuwie i ubranie uczniów.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 21 z 78

10. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

11. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.

12. Nauczyciel ma obowiązek możliwie szybko znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

13. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

§ 23.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, a także z:

1) Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Górnie;

2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie;

3) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie;

4) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnie/GKRPA/ w Górnie;

5) Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach;

6) Psychiatrą dziecięcym;

7) Stowarzyszeniem “Nadzieja Rodzinie”

8) NZOZ “Zapiecek” poradnią zdrowia psychicznego

9) Kuratorium Oświaty w Kielcach

10) Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

2. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

1) pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

2) nawiązywanie kontaktu z domem rodzinnym dziecka, w przypadkach szczególnych kontaktu z poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w celu rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych;

3) porady i pomoc dla uczniów mających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych poprzez np. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy;

4) stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych, współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 22 z 78

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

11) ze sposobu spędzania czasu wolnego oraz kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych, są to:

1) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;

2) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;

3) zajęcia logopedyczne;

4) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

5) zindywidualizowana ścieżka dydaktyczna.

6. Inne możliwe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej to:

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego;

2) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego i nauczycieli;

3) warsztaty i szkolenia dla rodziców, w przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca;

4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

5) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizowane w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

6) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

7) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, którzy mają problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym pełnym uczestnictwem w jej życiu.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 23 z 78

§ 24.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami

1. W szkole powołuje się zespół wychowawców i nauczycieli ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem.

2. Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym, przygotowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, po wcześniejszym przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowaniu ucznia.

3. W skład Zespołu wchodzą: wychowawcy jako koordynatorzy zespołu, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem.

4. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Koordynator zespołu zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

5. Rodzice uczniów otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia;

2) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;

6. W Zespole możliwy jest udział :

1) przedstawicieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznych:

a) lekarzy,

b) psychologów,

c) pedagogów - logopedów,

d) innych specjalistów na wniosek rodzica.

7. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, Zespół na podstawie orzeczenia i po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.

8. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET) zawiera:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 24 z 78

9. Formy i metody pracy z uczniem:

1) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane - ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym;

2) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

3) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

10. Zespół, o którym mowa w ust. 3, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane zawiadamia się rodziców w formie pisemnej. Informacje przekazuje się na spotkaniu z wychowawcą klasy, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem.

12. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET) mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim, zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu, o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

13. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami w oparciu o istniejący dokument.

§ 25.

Pomoc dla uczniów

1. Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, za działanie opiekuńcze odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog szkolny, wychowawcy, poradnia psychologiczno - pedagogiczna i inne poradnie, w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, a w miarę potrzeb z organami pomocy społecznej i wolontariuszami.

2. Udzielanie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez:

1) rozpoznanie przyczyn powodujących trudności w nauce, wpływających na niepowodzenia szkolne;

2) rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia;

3) kierowanie do specjalistów;

4) ścisłą realizacje zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi;

5) umożliwianie korzystania z normalnego toku nauczania uczniom niepełnosprawnym w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej i możliwości szkoły;

6) organizowanie zajęć świetlicowych i innych form spotkań z uczniami po lekcjach w miarę możliwości szkoły;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 25 z 78

7) zapewnienie uczniom możliwości spożycia obiadów w stołówce szkolnej; odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem, z uwzględnieniem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki żywienia;

8) rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami mające na celu uświadomienie problemu lub okazanie wsparcia.

§ 26.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży organizuje się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego.

§ 27.

Nauczanie indywidualne

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

7. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.

9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

10. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 26 z 78

§ 29.

Doradztwo zawodowe

1. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

2. Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszego kształcenia poprzez:

1) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

2) opracowanie przez nauczyciela programu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, który jest zatwierdzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

3) prowadzenie zajęć, na które zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów lub absolwenci szkoły;

4) spotkania z przedstawicielami szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum, szkół branżowych;

5) konsultacje z doradcą zawodowym;

6) zapewnienie pomocy zarówno rodzicom, jak i uczniom ze strony instytucji zajmującej się poradnictwem zawodowym dla dzieci i młodzieży;

7) współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie.

§ 30.

Wychowanie do życia w rodzinie

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 31.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA I EKSPERYMENTALNA

1. Szkoła może prowadzić działania innowacyjne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

3. Szkoła musi posiadać odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

4. Oddziały objęte innowacją są dobrowolne i powszechnie dostępne dla uczniów.

5. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

6. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 27 z 78

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji innowacji, po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu;

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej przeprowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

8. Realizację innowacji można rozpoczynać w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej.

Rozdział IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Zadania nauczycieli

§ 32.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

3) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

3. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

5. Nauczyciele są zobowiązani w szczególności:

1) systematycznie przygotowywać się do prowadzenia zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

5) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 28 z 78

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i estetyczne, przyswajanie, których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

8) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;

9) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez dyrektora;

11) przestrzegać Statutu Szkoły;

12) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;

14) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

15) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;

16) dbać o poprawność językową uczniów;

17) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;

18) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

19) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;

20) uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;

21) przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów sportowych;

22) przeprowadzić na początku roku diagnozę przedmiotową i dokonać jej analizy;

23) współpracować z rodzicami i udzielać im rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu;

24) organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną na lekcjach dla ucznia z trudnościami w nauce;

25) współpracować z pedagogiem szklonym;

26) realizować doradztwo zawodowe na wszystkich etapach nauczania;

27) interweniować w sytuacjach konfliktów rówieśniczych.

§ 33.

Zadania wicedyrektora

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor może tworzyć stanowisko wicedyrektora i opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. Z upoważnienia dyrektora szkoły, w przypadku jego nieobecności w pracy zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

3. Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 29 z 78

4. Współpracuje z dyrektorem, który jest jego bezpośrednim przełożonym, radą pedagogiczną i radą rodziców w organizacji procesu dydaktycznego całej szkoły.

5. Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego nauczycieli, za okres ich stażu.

6. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora.

7. Współpracuje z dyrektorem w organizowaniu zebrań Rady Pedagogicznej.

8. Prowadzi wspólnie z dyrektorem czynności związane z organizacją i nadzorem konkursów oraz organizacją i przebiegiem sprawdzianu ósmoklasisty.

9. Realizuje zadania nadzoru pedagogicznego dyrektora, za które jest odpowiedzialny.

10. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1) pełni nadzór kierowniczy w przypadku nieobecności dyrektora:

a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

b) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,

2) kompletuje szkolne programy nauczania oraz tworzy wspólnie z nauczycielami Szkolny Zestaw Programów Nauczania,

11. Wykonuje inne czynności wynikające z bieżących potrzeb szkoły.

§ 34.

Zadania wychowawcy

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3) ustala treści i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, która dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 30 z 78

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów;

6) interweniuje w sytuacjach konfliktów rówieśniczych;

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

8) organizuje wywiadówki, spotkania z rodzicami oraz wyznacza indywidualne spotkania;

9) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

10) przeprowadza diagnozę uzdolnień wychowanków i dokonuje jej analizy.

5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 35.

Zadania pedagoga szkolnego

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

2. Do zadań pedagoga należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości dokonywanie oceny sytuacji ucznia w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

2) pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;

3) analiza dokumentacji ucznia: orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;

4) badania socjometryczne umożliwiającej rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy wychowawcze:

a) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych i zapobiegania zaburzeniom zachowania

b) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

c) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowanków;

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 31 z 78

6) udzielanie rodzicom indywidualnych porad w zakresie wychowania;

7) wspomaganie nauczycieli;

8) udział w opracowaniu programów profilaktycznych;

9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

10) diagnozowanie sytuacji wychowawczych poprzez prowadzenie badań socjometrycznych;

11) organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

12) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych oraz koordynacja programu wychowawczo-profilaktycznego;

13) działalność związana z wyborem przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

14) czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka;

15) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki całkowitej, o ile wymaga tego dobro dziecka;

16) prowadzenie dokumentacji, która jest jednym ze źródeł informacji o jego pracy;

17) współpraca ze wszystkimi organizacjami o charakterze opiekuńczo-wychowawczym:

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów mających trudności w nauce, troskliwe zajęcie się dziećmi nie nadążającymi za programem nauczania, współpraca w tym zakresie z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i świetlicą szkolną,

b) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) stały kontakt z wychowawcami klas odnośnie uczniów sprawiających trudności wychowawcze, wspólne ustalanie środków profilaktyki wychowawczej, wspólne wywiady środowiskowe,

d) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki;

18) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

a) udzielanie i planowanie pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

b) prowadzenie poradnictwa dla uczniów dotyczącego rozwiązywania trudności

powstających na tle niepowodzeń szkolnych,

c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych,

d) dążenie do pełnej orientacji w zakresie tworzenia się nieformalnych grup uczniowskich w szkole, negujących ogólnie przyjęty system wartości,

e) dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki prowadzenie rejestru tych uczniów, interesowanie się ich frekwencji zachowaniem,

f) wnioskowanie, w razie konieczności, spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

g) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki całkowitej, o ile wymaga tego dobro dziecka.

3. Pedagog ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „pedagog" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 32 z 78

§ 36.

Zadania doradcy zawodowego

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tym z nauczycielami wychowawcami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań określonych w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców w zakresie realizacji działań określonych w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

7) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 37.

Zadania logopedy szkolnego

1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.

2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

6. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§ 38.

Zadania nauczyciela – bibliotekarza

1. Zadania nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin pracy biblioteki stanowiący odrębny dokument;

2. Zakres obowiązków nauczyciela – bibliotekarza:

1) koordynowanie pracy w bibliotece;

2) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 33 z 78

imprez;

3) opracowanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;

4) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.

3. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

1) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami;

2) udostępnianie zbiorów;

3) udzielanie informacji bibliotecznej;

4) rozmowy z czytelnikami o książkach;

5) prowadzenie zajęć czytelniczo-informacyjnych;

6) udostępnianie nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów;

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;

8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;

9) dobrą znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;

10) dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.

4. Praca organizacyjna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

1) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencję – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) opracowanie biblioteczne zbiorów;

3) selekcję zbiorów i ich konserwację;

4) organizowanie warsztatu informacyjnego;

5) wydzielanie księgozbioru podręcznego;

6) prowadzenie katalogów;

7) udostępnianie zbiorów.

5. W miarę możliwości nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

§ 39.

Zadania nauczyciela świetlicy

1. Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej określa regulamin pracy świetlicy stanowiący odrębny dokument.

2. Do zadań nauczycieli świetlicy należą w szczególności:

1) realizacja zajęć i dbanie o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych;

2) tworzenie atmosfery wzajemnej tolerancji i akceptacji;

3) dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;

4) przestrzeganie ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystania go w sposób jak najbardziej efektywny;

5) dbanie o kulturę spożywania posiłków podczas pełnienia dyżurów na stołówce szkolnej;

6) wykazywanie troski o powierzony sprzęt;

7) tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów;

8) utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klasowymi, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły;

9) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 34 z 78

§ 40.

Zadania zespołów przedmiotowych

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowane w miarę potrzeb. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo - zadaniowe.

3. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale w szczególności:

1) ustala zestaw programów dla tego oddziału, modyfikuje go w miarę potrzeb;

2) analizuje bieżące postępy i osiągnięcia uczniów w tym oddziale;

3) analizuje wyniki klasyfikowania i promowania w danym oddziale;

4) ustala i realizuje doraźne zabiegi wychowawcze w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów;

5) ustala wspólne działania, np. wycieczki.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikację w miarę potrzeb;

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

7) tworzenie dokumentacji szkolnej.

6. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

7. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 35 z 78

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 41.

Zadania pracowników obsługi szkoły

1. Obsługa szkoły wspomaga działalność merytoryczną szkoły. Do jej zadań należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa stanu technicznego budynków i urządzeń;

2) zapewnienie należytego zaopatrzenia;

3) dbałość o terminowe realizowanie uprawnień pracowniczych w zakresie płac, odzieży ochronnej i roboczej;

4) stosowanie się do przepisów BHP, przestrzeganie Statutu Szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, regulaminów i zarządzeń dyrektora.

2. Pracownicy obsługi szkoły wspomagają działalność wychowawczą szkoły i tym samym zyskują prawo do:

1) reagowania na zachowania uczniów lub innych członków społeczności szkolnej w sposób adekwatny do sytuacji;

2) zgłaszania dyrektorowi szkoły uwag i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów.

3. Obowiązki pracowników obsługi szkoły, uprawnienia i odpowiedzialność określają również zakresy czynności przygotowane zgodnie z regulaminem pracy.

Rozdział V UCZNIOWIE SZKOŁY

Prawa i obowiązki

§ 42.

1. Uczeń ma prawo do:

1) zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

3) ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

4) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru, środków dydaktycznych;

5) wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji działających w szkole;

6) korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej;

7) przedstawiania wychowawcy klasy nauczycielom i dyrektorowi swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy;

8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

9) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły bez uwłaczania niczyjej godności osobistej;

10) inicjatywy społecznej i obywatelskiej;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 36 z 78

11) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

12) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach;

13) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych - na okres przerw świątecznych, ferii szkolnych nie zadaje się prac domowych,

14) ubiegania się o bezpłatne obiady, jeżeli żyje w trudnych warunkach socjalno-bytowych;

15) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;

16) bycia powiadomionym z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (ograniczenie ilości sprawdzianów do jednego dziennie, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech), oraz otrzymania wyników sprawdzonych prac pisemnych w terminie dwóch tygodni;

17) znajomości ocen śródrocznych i rocznych na tydzień przed ich wystawieniem (w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie wolno przeprowadzać klasówek i sprawdzianów);

18) dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności, a także do pomocy ze strony kolegów w tym zakresie.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) wywiązywać się z zadań powierzonych przez szkołę:

a) systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia,

b) sumiennie przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace domowe,

c) zmieniać obuwie,

d) dbać o wygląd i strój właściwy uczniowi (nie odkrywać ramion, dekoltu i brzucha, nie zakładać krótkich spodenek i mini, nie farbować włosów na kolorowo, przychodzić bez makijażu i manicure);

2) usprawiedliwiać nieobecności, spóźnienia oraz zwalniać się z lekcji według poniższych zasad:

a) usprawiedliwienie powinno być przedłożone w terminie dwóch tygodni od dnia stawienia się na zajęcia (w zeszytach do korespondencji z rodzicami lub na e-dzienniku z konta rodzica/opiekuna prawnego),

b) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnej, lub elektronicznej lub przekazane telefonicznie złożonej wychowawcy klasy,

c) zwolnienia z lekcji mogą odbywać się jedynie na podstawie wpisów w w/w zeszytach, na e-dzienniku lub osobistego zwolnienia ucznia przez rodzica bądź wyznaczoną przez niego osobę, która musi mieć pisemne upoważnienie,

d) zwolnienia powinny być przedstawione na pierwszych trzech godzinach lekcyjnych wychowawcy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny to nauczycielowi przedmiotu z których uczeń się zwalnia;

3) dbać o honor i tradycje szkoły:

a) okazywać szacunek wobec symboli szkoły i symboli narodowych: flagi państwowej, hymnu, godła,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 37 z 78

b) tworzyć tradycje i zwyczaje społeczności szkolnej,

c) poszerzać wiedze na temat historii szkoły,

d) godnie reprezentować szkołę w środowisku,

e) dbać o dobre imię szkoły,

f) uczestniczyć w przygotowaniu programów na uroczystości szkolne i klasowe,

g) pełnić funkcje klasowe i szkolne;

4) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

a) reagować na wszelkie przejawy zła i nietolerancji,

b) pomagać słabszym w nauce i trudnych sytuacjach życiowych,

c) troszczyć się o mienie szkoły - sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

d) szanować rzeczy własne i kolegów,

e) dbać o ład, porządek i estetykę klasy, korytarzy szkolnych i otoczenia szkoły,

f) czynnie uczestniczyć w pracach społecznych np. dekoracja sal lekcyjnych i korytarzy,

g) uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych

5) dbać o piękno mowy ojczystej:

a) poprawnie wypowiadać się zgodnie z norma językową,

b) przestrzegać kultury języka,

c) nie używać wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń ordynarnych,

d) stosować formy grzecznościowe w relacjach z nauczycielami, pracownikami szkoły i rówieśnikami;

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a) wystrzegać się przemocy fizycznej i agresji słownej,

b) nie ulegać nałogom,

c) nie przynosić oraz nie używać niebezpiecznych narzędzi,

d) zachowywać rozwagę i ostrożność w czasie przerw, zajęć lekcyjnych, wycieczek

szkolnych itp.,

e) przestrzegać zasad BHP,

f) pomagać osobom słabszym i niepełnosprawnym,

g) przestrzegać zasad higieny, dbać o estetykę ubioru i fryzury;

7) zachować się godnie i kulturalnie w szkole i poza szkołą:

a) używać zwrotów grzecznościowych,

b) respektować normy obyczajowe i moralne: uczciwość, prawdomówność, życzliwość, uprzejmość,

c) kulturalnie zachowywać się w szkole i miejscach publicznych,

d) przeciwdziałać przejawom niewłaściwego zachowania;

8) przestrzegać:

a) postanowień Statutu Szkoły Podstawowej i regulaminów wewnątrzszkolnych;

b) procedur obowiązujących w szkole;

c) zarządzeń dyrektora szkoły;

3. Okazywać szacunek innym osobom:

1) wykazywać tolerancje wobec osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 38 z 78

odmienności religijnych i kulturowych;

2) okazywać pomoc i szacunek osobom starszym i niepełnosprawnym;

3) przestrzegać zasad życzliwości, uprzejmości i serdeczności w kontaktach z ludźmi;

4) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka.

4. Uczniowi zabrania się:

1) samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć objętych planem lekcji;

2) samowolnego opuszczania swojego miejsca w trakcie lekcji;

3) spożywania na lekcji posiłków, napojów oraz żucia gumy;

4) noszenia strojów odkrywających brzuch i ramiona;

5) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (szczegółowe warunki określone w procedurach korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych);

6) przynoszenia do szkoły głośników i innych urządzeń multimedialnych, które zakłócają ciszę i spokój społeczności szkolnej.

Nagrody i kary

§ 43.

1. Uczeń może być nagrodzony za:

1) rzetelną naukę i pracę;

2) wybitne osiągnięcia;

3) wzorową postawę.

4) 100% frekwencję;

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

1) pochwała nauczyciela lub wychowawcy w obecności klasy;

2) pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej na apelu, imprezie okolicznościowej;

3) tytuł „Prymusa” dla uczniów, przyznany za jego wysokie osiągnięcia edukacyjne (średnia ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie);

4) list gratulacyjny dla rodziców ucznia przyznany za jego wysokie osiągnięcia edukacyjne (średnia ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie);

5) nagrody rzeczowe dla uczniów klas IV – VIII, wręczane podczas apelów na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki, za wysokie osiągnięcia edukacyjne - średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, szczególne osiągnięcia edukacyjne na rzecz szkoły - wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych;

6) tytuł „Super Klasy” dla klasy wyróżniającej się pod względem nauki, zaangażowania, osiągnięć, wzajemnych relacji i szacunku do siebie i innych (Regulamin „Super Klasy”)

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni i może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

4. Uczeń może być ukarany za:

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 39 z 78

1) wulgarne, złośliwe zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) zachowania agresywne naruszające godność osobistą drugiej osoby, udział w bójkach i pobiciach, wyśmiewanie, zastraszanie, ośmieszanie, nękanie czy szantaż;

3) kradzieże, niszczenia mienia szkoły i mienia innych uczniów;

4) palenie papierosów i e-papierosów, spożywanie alkoholu, odurzanie się narkotykami i dopalaczami, rozprowadzanie i handel substancjami zakazanymi i odurzającymi;

5) rażące nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (procedura korzystania telefonów komórkowych, łamanie zakazu przynoszenia głośników oraz innych urządzeń multimedialnych), łamanie procedur bezpieczeństwa on-line (hejt w internecie, rozpowszechnianie zdjęć bez zgody właściciela, zastraszanie on-line itp.)

6) naruszanie zasad współżycia społecznego;

7) kolizje z prawem poza szkołą zgłoszone przez policję;

8) zachowanie na terenie szkoły lub poza nią mogące zagrozić zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób;

5. Rodzaje kar (kolejność wymienionych kar nie decyduje o kolejnych procedurach):

1) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę;

2) nagana udzielona przez wychowawcę;

3) ustne upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły;

4) nagana udzielona przez dyrektora szkoły;

5) przeniesienie do innej, równoległej klasy w szkole;

Wszystkie w/w kary łącznie skutkują obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień;

6) zawieszenie ucznia w jego przywilejach na wniosek nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły - decyzję o zawieszeniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna.

Stopniowanie konsekwencji związanych z zawieszeniem w przywilejach ucznia. Za złamie punkt § 1. Procedury o Zawieszeniu w Przywilejach Ucznia:

a) za pierwszym razem nastąpi powiadomienie rodziców, uwaga do dziennika, rozmowa z wychowawcą i pedagogiem szkolnym;

b) za drugim razem nastąpi wezwanie rodziców do szkoły oraz zawieszenie ucznia w przywilejach na okres jednego miesiąca;

c) za trzecim razem nastąpi obniżenie oceny z zachowania do zachowania nieodpowiedniego i powiadomienie rodziców. Przy braku pozytywnych efektów podjętych działań szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka.

6. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń na wniosek dyrektora szkoły może być przeniesiony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach do innej szkoły, uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.

7. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 40 z 78

uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady rodziców lub rady pedagogicznej.

9. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

11. Odwołanie się od decyzji następuje poprzez wychowawcę klasy lub pisemne odwołanie w postaci podania do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.

12. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie wymierzenia uczniowi kary jest ostateczna.

13. Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice.

14. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg i odwołań od kar nałożonych na ucznia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone lub kara jest niewłaściwa np. zbyt surowa.

15. Złożona skarga lub odwołanie musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia.

16. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni roboczych, odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.

17. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.

Rozdział VI WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 44.

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki przez:

1) współudział rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły;

2) udzielanie pomocy szkole przez rodziców w zakresie doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły;

3) współpracę ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;

4) uczestniczenie rodziców w planowaniu wydatków szkoły;

5) wspólne rozwiązywanie spraw wynikających z potrzeb szkoły;

6) współorganizowanie czasu wolnego uczniów, spotkań, zabaw, wycieczek, imprez sportowych i innych;

7) udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych;

8) organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców;

9) opiniowanie przez rodziców projektów innowacyjnych i eksperymentalnych;

10) udzielanie rodzicom informacji na temat zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych klasy i szkoły oraz przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

11) udzielanie rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce uczniów;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 41 z 78

12) organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na

tematy wychowawcze nie rzadziej niż dwa razy w ciągu okresu;

13) udzielanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

2. Rodzice i opiekunowie mają prawo do:

1) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

2) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3) informacji o zasadach oceniania zachowania swoich dzieci;

4) wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne;

5) uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

6) wyrażania i przekazywania Radzie Rodziców opinii na temat szkoły.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) dbania o realizację obowiązku szkolnego swojego dziecka;

2) usprawiedliwiania zgodnie z przepisami statutu nieobecność dziecka na zajęciach;

3) kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych co najmniej dwa razy w półroczu;

4) reagowania na wezwanie szkoły;

5) w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych, działania na rzecz szkoły, pomagania w zdobywaniu środków i sponsorów na realizację zadań zawartych w niniejszym statucie.

4. Formy współdziałania wychowawcy z rodzicami, częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

1) organizacja spotkań w formie indywidualnej i grupowej w celu zaznajamiania rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem rozwoju ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, kontakty indywidualne z nauczycielami z wyjątkiem dni otwartych odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z nauczycielem;

2) organizacja zajęć otwartych dla rodziców dających możliwość poznania metod i form pracy z dziećmi za zgodą wszystkich zainteresowanych;

3) organizacja pracy wyrównawczej i terapeutycznej, indywidualnej i grupowej;

4) pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej;

5) współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, które udzielają pomocy dziecku i rodzinie.

Rozdział VII PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

§ 45.

1. Nauczyciel lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 42 z 78

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas trwania wycieczek szkolnych

organizowanych przez szkołę ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie zgodnie z zasadami ujętymi w odrębnych przepisach;

3. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Wycieczek;

4. Nauczyciel pełni dyżur na zasadach organizacyjno - porządkowych ustalonych przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną zgodnie z zasadami bhp;

5. Uczniowie uczęszczający do szkoły w każdym roku szkolnym mogą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;

6. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie szkoły, organizowane przez szkołę poza jej siedzibą mogą odbywać tylko przy udziale nauczyciela;

7. Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom dojeżdżającym, opiekę nad dziećmi w czasie przewozów sprawuje wyznaczony opiekun;

8. Szkoła jest monitorowana za pomocą kamer rejestrujących umieszczonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku;

9. W szkole obowiązują procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją;

10. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, pracownię chemiczno – fizyczną, gabinet pielęgniarki szkolnej wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

11. Promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach, okresowymi badaniami, kontrolami oraz przeprowadzeniem szczepień i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się lekarz i pielęgniarka szkolna z Ośrodka Zdrowia w Górnie.

12. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nieuprawnionym osobom wstęp jest wzbroniony, jest odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed swobodnym dostępem.

Rozdział VIII PUNKT PRZEDSZKOLNY

§ 46.

Postanowienia ogólne

1. Miejscem prowadzenia Punktu Przedszkolnego zwanego dalej Punktem są pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Krajnie.

2. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w szczególnych przypadkach mogą to być dzieci w wieku 2,5 lat).

3. Dzienny czas pracy Punktu wynosi 5 godzin i jest przeznaczony na realizację wychowania przedszkolnego 5 dni w tygodniu.

4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

5. Dla dzieci, których obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, organizowane są w miarę potrzeb i w porozumieniu z organem prowadzącym - zajęcia opiekuńcze.

6. Terminy przerw pracy Punktu ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 43 z 78

§ 47.

Cele i zadania

1. Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrujące się w szczególności na:

1) kształtowaniu i rozwijaniu otwartości dzieci wobec siebie, innych ludzi, świata i życia,

2) wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka przy wykorzystaniu jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

3) pomaganiu rodzinie w opiece nad dzieckiem, jego wychowaniem,

4) wprowadzaniu dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno,

5) umożliwianiu dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej”,

6) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Punkt wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1) wspierania rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej,

2) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka i przygotowanie go do efektywnego korzystania z nauki,

3) rozwijanie w pełnym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,

4) kształtowanie właściwej hierarchii wartości, zgodnej z przyjętymi wzorami i normami postępowania oraz naukę odpowiedzialności za własne zachowania,

5) wzbogacania doświadczenia dziecka w sytuacjach wychowawczych, świadomie tworzonych oraz wynikających ze spontanicznej aktywności dziecka,

6) pielęgnowanie tradycji, wartości językowych i rozwijanie kompetencji językowych dziecka, w tym nabywania umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.

§ 48.

Organizacja Punktu Przedszkolnego

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Punktu przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.

2. Przyprowadzając dziecko do Punktu, rodzic (opiekun) ma obowiązek wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi.

3. Dzieci odbierane są z Punktu przez rodziców (opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć.

4. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.

5. Dziecko nie może być wydane osobie, która jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zachowuje się w sposób budzący niepokój o bezpieczeństwo dziecka.

6. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel posiadający stosowne kwalifikacje.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 44 z 78

7. W zajęciach otwartych prowadzonych w ramach Punktu mogą uczestniczyć rodzice dzieci lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców (prawnych opiekunów).

8. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do Punktu określa regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci.

§ 49.

Zadania nauczyciela Punktu Przedszkolnego

1. Do zadań wychowawczych i edukacyjnych nauczyciela w szczególności należy:

1) zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższych w otoczeniu,

4) rozwijanie wrażliwości moralnej,

5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym,

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prospołecznych.

2. Nauczyciel Punktu otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, jest zobowiązany do współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci w zakresie:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

2) ustalania z rodzicami (prawnymi opiekunami) formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

3) uzgadniania z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunku i zakresu realizowanych zadań,

4) pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

5) informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zamierzeniach pracy wychowawczo- dydaktycznej wynikającej z realizowanej podstawy programowej oraz zadań planu rocznego Punktu,

6) udzielania rodzicom (prawnym opiekunów) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,

7) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 45 z 78

8) angażowania rodziców (prawnych opiekunów) w działalność Punktu,

9) organizowanie spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu informacji, dyskusji na tematy dydaktyczno - wychowawcze.

3. Nauczyciel Punktu, prowadząc pracę wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą z dziećmi jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci podczas pobytu w Punkcie i poza Punktem podczas wycieczek i spacerów.

4. Nauczyciel Punktu prowadzi następującą dokumentację przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Punkcie:

1) dziennik zajęć Punktu,

2) karty obserwacji wychowanków,

3) inną dokumentację w zależności od potrzeb (np. plan współpracy z rodzicami, plan pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej).

Rozdział IX ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

§ 50.

Cele i zadania

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie.

1. Obejmuje wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

2. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

4. Zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

6. Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

§ 51.

Organizacja oddziałów przedszkolnych

1. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od 4 roku życia.

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział przedszkolny.

3. Godzina zajęć trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, np. nauki języka obcego, religii, zajęć umuzykalniających – 30 minut.

5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 46 z 78

prowadzący.

6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dni, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8. Do 30 kwietnia rodzice dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

9. Dla dzieci (4-5-letnich), których obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, organizowane są w miarę potrzeb i w porozumieniu z organem prowadzącym - zajęcia opiekuńcze.

10. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do Oddziału określa regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci.

§ 52.

Zadania nauczycieli Oddziału Przedszkolnego

1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość.

2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

3. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną.

4. Zapewnienie właściwej opieki dzieciom w czasie zajęć.

5. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej wobec rodziny, a w szczególności:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informowanie na bieżąco o postępach dziecka;

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków zakresu zadań realizowanych w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

6. Nauczyciel w ramach określonych obszarów edukacyjnych realizuje zadania dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

7. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rozdział X WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I - III

§ 53.

Postanowienia ogólne

1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III, mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 47 z 78

o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno - emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i gromadzenie informacji, stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 54.

Cele edukacyjne

1. Wspomaganie dziecka w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.

3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

5. Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

6. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

§ 55.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) ustne odpowiedzi;

2) kartkówki, trwające nie dłużej niż 15 minut, przeprowadzane bez zapowiedzi;

3) prace kontrolne (sprawdziany), zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;

4) obserwacja uczenia się (praca w grupie);

5) posługiwanie się książką;

6) aktywność;

7) zadania domowe;

8) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne;

9) wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach

„artystycznych", zajęciach szachowych oraz wychowaniu fizycznym).

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) ciche czytanie;

2) głośne czytanie;

3) przepisywanie;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 48 z 78

4) pisanie ze słuchu;

5) pisanie z pamięci;

6) wypowiedzi ustne;

7) wypowiedzi pisemne;

8) recytacja;

9) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń;

10) samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura;

11) dostrzeganie zjawisk przyrodniczych;

12) liczenie pamięciowe;

13) wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych;

14) układanie zadań;

15) przeprowadzanie pomiarów;

16) stosowanie technik plastycznych i technicznych;

17) dokładność i estetyka wykonania prac;

18) wiedza o sztuce;

19) śpiewanie;

20) czytanie i zapisywanie nut;

21) rozpoznawanie utworów muzycznych;

22) wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

23) sprawność fizyczna;

24) aktywność na lekcji;

25) praca w zespole.

3. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.

4. Śródroczna ocena przygotowywana jest w formie opisu lub w postaci tabelarycznej.

5. Ocena roczna jest oceną opisową i ujmuje:

1) osiągnięcia wychowawcze:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych;

c) umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm;

d) kulturalne zachowanie się poza szkołą;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne.

2) osiągnięcia dydaktyczne:

a) umiejętność wypowiadania się;

b) technikę czytania i pisania;

c) podstawy ortografii i gramatyki;

d) liczenie w zależności od poziomu nauczania;

e) rozwiązywanie zadań tekstowych;

f) ogólną wiedzę o otaczającym świecie;

g) zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym;

h) osiągnięcia uczniów.

6. W klasach I-III oceny bieżące są ocenami cyfrowymi w skali od 1 do 6:

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 49 z 78

1) 6 – wspaniale; uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,

2) 5 – bardzo dobrze; uczeń opanował wszystkie określone programem wiadomości i umiejętności na poziomie pozwalającym mu samodzielnie wykonać powierzone zadania,

3) 4 – dobrze; uczeń znajduje się w fazie kształtowania niektórych umiejętności. Stawiane przed nim zadania wykonuje z niewielką pomocą nauczyciela, czasami potrzebuje objaśnień lub korzysta z konkretów,

4) 3 – zadowalająco; uczeń ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach. Dość często potrzebuje pomocy, którą potrafi wykorzystać podczas wykonywania zadań,

5) 2 – słabo; uczeń ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach. Zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela podczas wykonywania zadań,

6) 1 – nie radzi sobie; uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych jako podstawowe, koniecznych do podejmowania zadań, określonych w założeniach programowych,

7) Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny.

8) Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).

9) Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:

a) „bz.”- brak zadania;

b) „bp.” - brak pomocy, zeszytu;

c) „nb” - nieobecność dziecka podczas zajęć ocenianych z np. edukacji plastycznej, technicznej.

7. Oceny bieżące z języka obcego są ocenami cyfrowymi, natomiast oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi.

8. Oceny bieżące, śródroczna i roczna z religii są ocenami cyfrowymi.

9. W klasach I – III mogą być przeprowadzane testy zintegrowane na standardowych arkuszach przygotowanych przez wydawnictwa, po opracowaniu treści zawartych w testach.

10. Pod koniec pierwszego etapu edukacji przeprowadza się zewnętrzny test kompetencji dla klas III.

11. Wyniki testu zostają przekazane rodzicom, a testy pozostają w szkole.

12. Wyniki zewnętrznego testu kompetencji kl. III zostają przekazane wychowawcom klas IV i mogą stanowić diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej.

13. Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali ocen, gromadzone w teczce i udostępniane rodzicom na zebraniu.

14. Wszystkie rodzaje ocen otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.

15. Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje, uwagi. Zbiera również karty pracy ucznia, jego prace plastyczne, literackie - przechowuje je w segregatorach lub miejscu wyznaczonym w klasie. Na tej podstawie dokonuje oceny opisowej na koniec I i II okresu.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 50 z 78

16. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

17. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej, zajęć szachowych czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

§ 56.

Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach

1. Wymagania edukacyjne i ocenianie wewnątrzszkolne przedstawiane są uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych.

2. Wymagania edukacyjne i ocenianie wewnątrzszkolne przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych.

3. Ocenianie ucznia edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.

4. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania.

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane uczniom i rodzicom do domu, a po podpisaniu przez rodziców przechowywane są w szkole.

6. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym.

7. W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane telefonicznie lub przez e-dziennik.

8. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może zostać nagrodzony:

1) listem gratulacyjnym dla rodzica ucznia,

2) dyplomem,

3) nagrodą książkową.

§ 57.

Warunki poprawiania oceny z przedmiotów

1. W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łączonej).

2. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych edukacji

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 51 z 78

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3. Uczeń klas I- III może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4. Decyzję o powtarzaniu klasy podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeśli poziom rozwoju osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 58.

Oceny zachowania ucznia

1. Ocena zachowania uczniów klas I- III śródroczna i roczna jest oceną opisową.

2. Na bieżąco zachowanie uczniów będzie oceniane według następującej skali ocen i wpisywane co miesiąc do dziennika lekcyjnego:

1) wzorowe (wz.),

2) bardzo dobre (bdb.),

3) dobre (db.),

4) nieodpowiednie (ndp.),

5) naganne (ng.).

3. Kryteria ocen

1) stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym,

2) kultura osobista,

3) aktywność na zajęciach.

4.Zachowanie wzorowe

1) Uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.

2) Systematycznie i starannie odrabia prace domowe i wszelkie prace dodatkowe.

3) Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych podjętych zadań.

4) Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy oraz dba i szanuje przybory, książki.

5) Szanuje sprzęty szkolne, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi.

6) Systematycznie i wytrwale przezwycięża trudności w nauce.

7) Przynosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny.

8) Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 52 z 78

9) Chętnie, w miarę swoich możliwości, bierze udział w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole.

10) Godziwie reprezentuje szkołę na imprezach okolicznościowych.

11) Przejawia inicjatywę, jest dobrym organizatorem, działa bezinteresownie.

12) Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

13) W czasie zajęć, przerw i poza szkołą (np. wycieczka, teatr, środki komunikacji) zachowuje się taktownie i kulturalnie.

14) Jest aktywny, pilny, staranny, obowiązkowy i systematyczny.

15) Chętnie bierze udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkolnych.

16) Wykazuje troskę o pomoce, sprzęty i przybory szkolne.

17) Chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

18) Kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów.

19) Dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą.

20) Przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę.

21) Dba o bezpieczeństwo własne i innych, właściwie reaguje na brutalność, agresję, zło.

22) W stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób jest taktowny- szanuje ich godność.

23) Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników.

24) Nigdy nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a także reaguje na złe zachowanie się innych uczniów w tym zakresie.

25) Nigdy nie kłamie, nie oszukuje.

26) Nie przywłaszcza sobie cudzej własności.

27) Przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych, pomaga młodszym.

28) Pomaga słabszym w różnych sytuacjach, np. w szkole, na wycieczce, w czasie zabawy.

29) Wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, umie o nich rozmawiać, wyjaśniać nieporozumienia.

30) Przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie- potrafi solidnie współdziałać.

31) Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, nie skarży z byle powodu.

32) Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

5.Zachowanie bardzo dobre

1) Uczeń na ogół spełnia wymagania wymienione w treści o ocenie wzorowej.

6.Zachowanie dobre

1) Uczeń stara się spełniać wymagania wymienione w treści o ocenie wzorowej.

7.Zachowanie nieodpowiednie

1) Uczeń uchybia niektórym istotnym wymaganiom oceny wzorowej, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.

8.Zachowanie naganne

1) Uczeń opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 53 z 78

2) Samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie przerw.

3) Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, zapomina przyborów szkolnych.

4) Jest niestaranny, niesystematyczny.

5) W czasie zajęć jest bierny, przeszkadza kolegom i nauczycielowi, nie reaguje na uwagi, upomnienia i nakazy nauczyciela.

6) Nie jest zdyscyplinowany i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

7) Lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd.

8) Często niszczy prace własne i swoich kolegów.

9) Używa wulgarnych słow.

10) W czasie przerw nagminnie zdarzają się mu złośliwe zachowania, zaczepia kolegów, przekracza granice bezpieczeństwa.

11) Nie chce brać udziału w imprezach klasowych i szkolnych.

12) Zdarza się, że skarży na innych.

13) Wypełnia jedynie narzucone zadania.

14) Jest agresywny w stosunku do kolegów w czasie zajęć, przerw i poza szkołą.

15) Kłamie, skarży bez powodu.

16) Przywłaszcza sobie cudzą własność. Jest samolubny, niekoleżeński, nie potrafi współdziałać w grupie rówieśników.

17) Lubi dominować (w złym znaczeniu) w grupie.

18) Łamie zasady regulaminu uczniowskiego.

19) Stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.

20) Nie zważa na krzywdę i zło.

21) Źle wpływa na rówieśników.

Rozdział XI WEWNĄTRZSZKOLNE OCENOIANIE UCZNIÓW KLAS IV-VIII

§ 59.

Założenia systemu oceniania

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 54 z 78

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę, udostępnia również do wglądu w szkole sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

§ 60.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

2. W terminach:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica z ocenianiem wewnątrzszkolnym obowiązującym w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z ocenianiem wewnątrzszkolnym obowiązującym w szkole.

§ 61.

Zasady oceniania przedmiotowego

1. W szkole podstawowej obowiązują oceny cząstkowe z zajęć edukacyjnych:1, 2, 3, 4, 5, 6.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 55 z 78

3. Oceny śródroczne, roczne i końcowe ustala się według następującej skali:

1) celujący 6 (cel),

2) bardzo dobry 5 (bdb),

3) dobry 4 (db),

4) dostateczny 3 (dst),

5) dopuszczający 2 (dop.),

6) niedostateczny 1 (ndst.).

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący.

5. Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następującego znaku:

„nb” - nieobecność podczas np. sprawdzianów, klasówek, doświadczeń, prac, ćwiczeń itp.;

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: niedostatecznym.

§ 62.

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (stopnie) z zajęć edukacyjnych:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wyczerpująco zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i poszczególnych zajęć edukacyjnych

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,

b) rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające „świadome korzystanie z lekcji”, a także kontynuowanie nauki na dalszych poziomach kształcenia,

b) wykonuje proste zadania z życia codziennego;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym,

a braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 56 z 78

z danego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3. Każdy nauczyciel ustala wymagania dotyczące swojego przedmiotu przy czym przyporządkowuje poszczególnym formom pracy ucznia wagę 1, 2 lub 3:

Długie odpowiedzi, prace klasowe.

Krótkie odpowiedzi ustne, kartkówki, projekty.

Inne formy: zadania domowe, referaty,

aktywność, praca w grupie itp.

WAGA 3 (najwyższa)

WAGA 2

WAGA 1 (najniższa)

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz laureaci olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata uczeń uzyskał po otrzymaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje zmiana tej oceny na ocenę celującą.

5. W przypadku udziału ucznia w konkursach lub zawodach sportowych, w których nie zdobył znaczących sukcesów, ale wykazał się starannością i sumiennością w przygotowaniu do nich, nauczyciel może nagrodzić ucznia jednorazową oceną celującą lub bardzo dobrą z danego przedmiotu wagi 2, w przypadku zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, techniki, zajęć technicznych, religii – wagi 3.

6. W przypadku udziału ucznia w konkursach lub zawodach sportowych, w których osiągnie znaczące sukcesy, nauczyciel może nagrodzić ucznia jednorazową oceną celującą wagi 3.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia.

8. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednego oddziału jest rok szkolny.

9. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 63.

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia

1. Dydaktyczne osiągnięcia uczniów mogą być sprawdzane i oceniane przez:

1) ustne odpowiedzi;

2) kartkówki obejmujące 1-3 jednostki lekcyjne przeprowadzane bez zapowiedzi;

3) prace kontrolne (sprawdziany) oraz prace kasowe obejmujące materiał szerszy niż trzy ostatnie lekcje, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;

4) referaty, prace domowe, sprawozdania z ćwiczeń;

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 57 z 78

5) projekty, zadania praktyczne;

6) udział w turniejach i konkursach;

7) aktywny udział na zajęciach lekcyjnych;

8) testy diagnozujące wiedzę uczniów;

9) inne formy, wskazane przez nauczycieli w ocenianiu wewnątrzszkolnym..

2. Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych ustala nauczyciel poszczególnego przedmiotu lub zespół nauczycieli.

3. W ciągu tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone najwyżej trzy zapowiedziane sprawdziany lub prace klasowe, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.

4. Każdy nauczyciel określa zakres materiału obowiązującego uczniów podczas zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy: odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu oraz innych form kontroli osiągnięć uczniów.

5. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o terminie i zakresie sprawdzianu lub pracy klasowej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisania do dziennika klasy informacji o terminie sprawdzianu. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). O sprawdzianie z materiału programowego obejmującego ostatnie trzy lekcje nauczyciel nie musi informować.

6. Nauczyciel przy każdym sprawdzianie podaje uczniom kryteria wymagane do otrzymania określonej oceny.

7. Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić uczniom do wglądu, w terminie do 14 dni od daty sprawdzianu. Termin udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub okres ferii szkolnych.

8. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzanie wiadomości i umiejętności (w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń praktycznych i sprawnościowych), ma obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

9. Do oceny pisemnych prac kontrolnych (sprawdzianów), prac klasowych stosuje się skalę procentową. Przy zamianie na stopnie przyjmuje się, że:

1) do 31% - poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna (1)

2) 32% - 50% - poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca (2)

3) 51% - 69% - poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna (3)

4) 70% - 84% - poprawnych odpowiedzi - ocena dobra (4)

5) 85% - 99% - poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra (5)

6) 100% - poprawnych odpowiedzi – ocena celująca(6)

Każda ocena zawiera w sobie wymagania poprzedniej oceny.

10. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z prac klasowych i sprawdzianów ale tylko raz.

Każda ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest wpisywana do dziennika (nawet jeśli jest

ona niższa od oceny poprawianej). W mocy pozostaje tylko ocena z poprawy. Poprawa oceny odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac i jest dobrowolna.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 58 z 78

11. Na przerwy świąteczne oraz ferie szkolne nie należy zadawać uczniom pracy domowej.

12. Przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych.

1) Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych:

a) z zajęć edukacyjnych, które odbywają się raz w tygodniu, 1 raz na okres,

b) z pozostałych zajęć edukacyjnych – 2 lub 3 razy na okres.

13. Uczeń jest nieprzygotowany do lekcji gdy:

a) nie przyniósł zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przyborów lub materiałów potrzebnych do pracy na lekcji

b) nie odrobił pracy domowej

c) nie przygotował się do odpowiedzi ustnej.

§ 64.

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1. Klasyfikowanie roczne (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen rocznych (śródrocznych) oraz oceny z zachowania.

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3. Oceny śródroczne i roczne wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen.

1) Zasady wystawiania oceny śródrocznej:

2) Uzyskaną średnią ważoną zamienia się na ocenę śródroczną i roczną według tabeli:

Średnia ważona

Ocena śródroczna lub roczna

do 1,59

niedostateczny

1,60-2,59

dopuszczający

2,60-3,59

dostateczny

3,60-4,59

dobry

4,60-5,49

bardzo dobry

5,50 – 6,00

celujący

3) Sposób ustalania oceny rocznej:

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą cenę roczną zgodnie z § 62 ust.4 i 5 statutu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. podczas długotrwałej lub niespodziewanej nieobecności nauczyciela przedmiotu) wpisu oceny dokonuje wychowawca klasy,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 59 z 78

upoważniony przez dyrektora szkoły na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela, a gdyby taka informacja była niemożliwa, to po konsultacji z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

9. Śródroczne zebranie rady klasyfikacyjnej odbywa się w styczniu/lutym, roczne klasyfikacyjne zebranie odbywa się w czerwcu.

10. Wychowawca najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed śródroczną oraz roczną radą klasyfikacyjną powinien poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotów. Dokonuje się tego na wywiadówce i odnotowuje się ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Nieobecność rodzica na wywiadówce zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi w obowiązującym w szkole terminie.

11. Najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed śródrocznym oraz rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach z wszystkich zajęć edukacyjnych,

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

13. Oceny z przedmiotów są wpisywane długopisem przez nauczycieli i wychowawców do dziennika najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

14. O wystawionej ocenie niedostatecznej informuje rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca.

15. Klasyfikowanie końcowe polega na uwzględnieniu wszystkich ocen zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych

16. Uczeń klasy VIII szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2018/2019 ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty - (art. 44zs i 44zt ustawy o systemie oświaty), który odbywa się zgodnie z procedurami przeprowadzania egzaminów.

§ 65.

Wymagania dla uczniów posiadających opinie

1. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne.

2. W przypadku, gdy uczeń z opinią nie spełnia swoich obowiązków szkolnych (takich jak:

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 60 z 78

prowadzenie zeszytu, przygotowanie do lekcji zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii, uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych i konsultacjach) nauczyciel ma prawo wystawić ocenę negatywną.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI

ORAZ SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce zaliczamy uczniów, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Do uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce zaliczamy uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia nie oznacza ich obniżenia i nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej. Zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego (treści nauczania mogą być ewentualnie realizowane na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych). Dostosowania wymagań dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem.

Wszyscy uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie o kształceniu specjalnym oceniani są zgodnie z WOU w skali ocen od 1 do 6, ale przy ocenianiu ucznia należy uwzględniać jego indywidualne potrzeby oraz możliwości.

§ 66.

Wymagania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

1. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są oceniani według odrębnych zasad.

2. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

4. Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są ocenami wyrażonymi w skali przedstawionej w § 63 ust. 10 statutu.

5. Na I okres i zakończenie roku szkolnego uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymują ocenę opisową wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.

6. Ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy dla nauczycieli i rodziców. Informacje dla rodziców powinny mieć charakter opisowo - instruktażowy i opierać się na głównych osiągnięciach ucznia. Niewielkie nawet postępy powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 61 z 78

OCENIANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Wystawiając oceny bierze się pod uwagę:

• zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią,

• wysiłek włożony w pracę,

• sposoby dotarcia do wiedzy,

• samodzielność wykonania zadania,

• możliwość wydłużenia czasu pracy.

2. Ocena:

• powinna być pozytywna, doceniająca najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności dziecka,

• rozstrzyga zawsze na korzyść ucznia w przypadku wątpliwości nauczyciela, jaką ocenę wystawić - wyższą czy niższą,

• jasna i jawna - regularne rozmowy z uczniami na temat zasad oceniania i wystawionych już ocen, wnikliwa i analityczna dyskusja o uzyskiwanych stopniach, komentarz ustny lub pisemny do oceny,

• ocena prac pisemnych ucznia niepełnosprawnego powinna zawierać krótkie uzasadnienie oceny (ustne lub pisemne) oraz wskazówki do ewentualnej poprawy,

• nauczyciele przedmiotu starają się w miarę możliwości zauważać i doceniać "plusem" lub pochwałą słowną każdorazowy przejaw aktywności ucznia niepełnosprawnego,

• ocenę z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne.

• Adekwatna jest do możliwości ucznia

3. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

• w ocenianiu konieczne jest indywidualne podejście do każdego ucznia,

• należy przyglądać się jego postępom, a nie wyłącznie efektom,

• uczeń z niepełnosprawnością intelektualną pisze kartkówki sprawdziany, testy i prace klasowe dostosowane do jego możliwości i umiejętności psychofizycznych,

• w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, niż otwartych wymagających werbalizacji myśli,

• stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie złożonych, zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie,

• najczęściej poziom graficzny i ortograficzny pisma nie powinien podlegać ocenie,

• przygotować taką ilość zadań, aby uczeń miał szansę skończyć sprawdzian razem z klasą lub wydłużyć mu czas jeżeli pracuje szczególnie wolno,

• z przedmiotów, na których występują duże trudności z percepcją i rozumieniem należy przede wszystkim oceniać wkład pracy, a nie końcowe efekty,

• należy udzielać wsparcia i pomocy uczniom, którzy są mało samodzielni w swojej pracy, a wiemy, że przygotowywali się do sprawdzianu,

• ocenie podlega systematyczność pracy ucznia.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 62 z 78

4. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym nie mogą podlegać ocenianiu przy pomocy obowiązującej skali ocen. Poziom ich rozwoju ocenia się przy pomocy oceny opisowej, będącej swoistą diagnozą pedagogiczną osiągnięć ucznia.

5. Ocenianie ucznia niedosłyszącego:

• sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka (zamiana wypowiedzi pisemnej na ustną i odwrotnie)

• przy ocenie prac pisemnych dziecka nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej oceny pracy,

• błędy w pisowni należy oceniać opisowo (ustnie lub pisemnie), udzielając dziecku wskazówek do sposobu ich poprawienia,

• przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność),

• trudności w odbiorze bodźców zewnętrznych na drodze słuchowej, powodują szybszą męczliwość układu nerwowego, słabszą koncentrację uwagi, co może powodować wyłączenie się myślowe, objawy znużenia, dekoncentracji, luki pamięciowe – należy przygotować mniejsze partie materiału do sprawdzenia wiedzy,

• przy sprawdzaniu wiedzy należy używać poleceń, instrukcji słownych, prostych i krótkich zdań, zwracając uwagę, czy dziecko zrozumiało polecenie; w przypadku trudności - należy udzielić mu dodatkowych wyjaśnień, nawet posługując się konkretem,

• na ocenę z języka polskiego rzutować nie powinny: błędy gramatyczne; błędy w pisaniu polegające na ubezdźwięcznieniu głosek dźwięcznych w języku polskim, nieprawidłowym stosowaniu końcówek fleksyjnych, nieprawidłowym (zamiennym) używaniu głosek s, z, c, dz, sz, cz, ż, dż, ś, ż, ź, ć, dź; błędy wynikające z niewłaściwych skojarzeń semantycznych, szczególnie w odniesieniu do wyrazów rzadko używanych lub wprowadzonych do zasobu słów ucznia po raz pierwszy; błędy rzeczowe wynikające z trudności związanych z czytaniem obszernych lektur- należy umożliwić uczniowi czytanie tylko istotnych rozdziałów lektury.

6. Ocenianie ucznia niedowidzącego:

• w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów, prac kontrolnych) należy przygotować zestaw zadań, poleceń, pytań napisanych odpowiednio większymi literami, z większym kontrastem,

• w związku z wolnym tempem pracy wydłużyć czas wykonywania sprawdzianów,

• nie oceniać negatywnie poziomu graficznego i ortograficznego wypowiedzi pisemnych z uwagi na to, że dziecko może pisać brzydko, kreślić, pisać litery niekształtne, nie zachowywać odpowiedniej wielkości liter, ani odstępu w liniaturze,

• w ocenie opierać się głównie na wypowiedziach ustnych,

• oceniając technikę czytania uwzględnić:

- wolne tempo pracy,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 63 z 78

- łatwą męczliwość (wskazane przerwy z możliwością zamknięcia oczu),

- udostępnianie dużego, wyraźnego druku (litery bez ozdobników),

- czytanie z zastosowaniem pomocy optycznych.

7. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją:

• dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia,

• nie wywoływać do tablicy, jeśli ma trudności z poruszaniem się,

• udostępnić dodatkowe materiały, notatki ksero,

• umiejscowić ucznia w klasie w ławce zapewniającej komfort i łatwe dojście do niego,

• oceniać treść wypowiedzi pisemnej, a nie estetykę pisma, przy afazji:

• przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

• uwzględnić możliwość wyrównywania braków po okresie absencji, umożliwić uczniowi zaliczanie materiału partiami.

8. Uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera:

• ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać nie tyle efekt, ile wysiłek włożony w pracę, zaangażowanie,

• przy sprawdzaniu wiedzy wykorzystywać bardziej formę testową niż opisową,

• w razie potrzeby zadać uczniowi dodatkowe pytania,

• wspierać w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych”, takich jak umiejętności organizacyjne i umiejętności uczenia się,

• oceniać w oparciu o tzw. pozytywne wzmocnienia ― pochwały, nagradzanie, pozytywną więź,

• wdrażać i oczekiwać od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole,

• w ocenianiu uwzględnić duży poziom przeżywanego stresu,

• dostosować zadawane prace do możliwości ucznia, dostosować materiał lekcyjny do możliwości ucznia,

• nie karać dziecka, gdy jest nieprzygotowane do lekcji, bo nie miało zapisanych wszystkich niezbędnych informacji, w takiej sytuacji należy umożliwić oddanie pracy lub zaliczenie w dodatkowym terminie,

• z uwagi na wolne tempo pracy wydłużyć czas sprawdzianów lub zmniejszyć ilość zadań.

OCENIANIE UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Dysgrafia:

• dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści,

• wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być takie same, jak dla innych uczniów,

• sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału,

• można skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 64 z 78

• Uwzględniamy i oceniamy prace pisane na komputerze.

2. Dysortografia:

• dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści,

• systematyczne sprawdzanie ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez ucznia,

• dopuszczalna większa liczba błędów ortograficznych na sprawdzianach (zgodnie z kryteriami oceniania prac pisemnych na egzaminie ósmoklasisty),

• dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy, w żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki.

3. Dysleksja:

• dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści,

• ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę, akceptować korzystanie z audiobooków lub adaptacji filmowych,

• kontrolować, upewniać się, że uczeń rozumie czytany tekst oraz sprawdzać stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów,

• ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy dziecka,

• w czasie sprawdzianów wskazane jest stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania.

4. Uczeń z obniżonymi możliwościami intelektualnymi:

• czynnikami, które podlegają ocenie jest wkład pracy i motywacja,

• w indywidualnych przypadkach wskazane jest naprowadzenie ucznia na właściwy tor myślowy, szczególnie u uczniów mających trudności z uogólnianiem i samodzielną pracą,

• w związku z wolnym tempem pracy wydłużyć czas wykonywania sprawdzianów,

• oceniać z mniejszych partii materiału, mniej obszernych zadań i o mniejszym stopniu trudności,

• z powodu trudności z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału należy często utrwalać wiedzę i odpytywać na bieżąco,

• wydłużyć uczniowi czas na przeczytanie lektury szkolnej,

• formułować pytania w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady,

• często podchodzić do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień,

• należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach.

5. Uczeń z ADHD, zaburzeniami emocji i zachowania, z nadpobudliwością ruchową oraz zaburzeniami koncentracji uwagi:

• posadzić ucznia z dala od okna i bodźców rozpraszających,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 65 z 78

• stosować przerwy w takcie zajęć w celu wyciszenia emocji,

• nie zniechęcać i nie dyskwalifikować za pierwszą złą odpowiedź,

• nie odpytywać w stanie silnego pobudzenia,

• wyznaczać uczniowi konkretny cel i działanie,

• dzielić zadania na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy,

• pomagać uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,

• wydawać jasno sprecyzowane polecenia (na raz tylko jedno polecenie),

• skracać zadania poprzez dzielenie ich na mniejsze polecenia cząstkowe,

• sprawdzać stopień zrozumienia wprowadzonego materiału,

• dzielić dłuższe sprawdziany na części, lub wydłużać czas odpowiedzi,

• przypominać o terminach sprawdzianów,

• przy ocenie osiągnięć ucznia, należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).

6. Uczeń z chorobą przewlekłą:

• przy ocenianiu ucznia przewlekle chorego należy przede wszystkim dostosować formy sprawdzania wiedzy do jego aktualnego stanu zdrowia,

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

• należy uwzględnić rodzaj schorzenia, przyjmowane leki, powodujące określone trudności w funkcjonowaniu szkolnym,

• przy ocenie osiągnięć ucznia, należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).

Jeżeli uczniowie ze specjalnymi lub specyficznymi trudnościami:

• piszą pracę samodzielną na lekcji, która obejmuje niewielki zakres materiału i jest w formie testu wyboru lub jest dostosowana do ich potrzeb (inna niż dla pozostałych uczniów) oceniani są według takiej samej skali punktowej jak pozostali uczniowie:

do 31% - poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna (1)

32% - 50% - poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca (2)

51% - 69% - poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna (3)

70% - 84% - poprawnych odpowiedzi - ocena dobra (4)

85% - 99% - poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra (5)

100% - poprawnych odpowiedzi - ocena celująca (6)

• piszą pracę samodzielną dłuższą (typu praca klasowa, która obejmuje większą partię materiału i jest ona zróżnicowana pod względem formy - zadania wyboru, luki do uzupełnienia, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania dłuższej odpowiedzi), a więc otrzymują te same arkusze pracy, co pozostali uczniowie, to są oceniani według następującej skali punktowej:

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 66 z 78

a) -5 punktów procentowych od skali obowiązującej w szkole (uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z autyzmem lub zespołem Aspergera):

do 26% - poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna (1)

27% - 45% - poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca (2)

46% - 64% - poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna (3)

65% - 79% - poprawnych odpowiedzi - ocena dobra (4)

80% - 94% - poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra (5)

95% - 100% - poprawnych odpowiedzi - ocena celująca (6)

b) -3 punkty procentowe od skali obowiązującej w szkole (uczniowie z innymi orzeczeniami oraz uczniowie z opiniami):

do 28% - poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna (1)

29% - 47% - poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca (2)

48% - 66% - poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna (3)

67% - 83% - poprawnych odpowiedzi - ocena dobra (4)

82% - 96% - poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra (5)

97% - 100% - poprawnych odpowiedzi - ocena celująca (6)

§ 67.

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej ocen z zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a) przygotowanie do zajęć,

b) kultura i higiena osobista,

c) systematyczność, obowiązkowość i punktualność,

d) umiejętność dokonywania samooceny,

e) wywiązywanie się z powierzonych obowiązków np. dyżurnego,

f) utrzymanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy.

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a) koleżeńskość i uczciwość w kontaktach międzyludzkich,

b) tolerancja wobec innych, tzn. innych poglądów religijnych, wad rozwojowych, ułomności, narodowości;

c) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów,

d) dbałość i poszanowanie mienia własnego i społecznego,

e) systematyczne i wytrwałe przezwyciężanie trudności w nauce,

f) działanie bezinteresowne, przejawianie w działaniu własnej inicjatywy,

g) rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:

a) aktywny udział w życiu klasy i szkoły,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 67 z 78

b) godne reprezentowanie klasy i szkoły na konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:

a) używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka,

b) unikanie wulgaryzmów,

c) stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników.

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

b) pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym,

c) prawidłowa reakcja na krzywdę i przejawy zła.

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a) przestrzeganie zasad i norm funkcjonujących w grupie,

b) umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność przepraszania.

7) Okazywanie szacunku innym osobom:

a) kulturalne odzywanie się do innych,

b) taktowne zachowywanie się wobec dorosłych i rówieśników.

7. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) przestrzega postanowień Statutu Szkoły

c) właściwie wykonuje zadania wynikające z obowiązków ucznia oraz stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,

d) jego wygląd jest zgodny z obowiązującymi w szkole normami i jest stosowny do okoliczności,

e) jego kultura języka i zachowanie nie budzą zastrzeżeń , jest uczciwy w życiu codziennym,

f) dba o bezpieczeństwo własne i innych,

g) dba o porządek i estetykę klasy, szkoły,

h) wzorowo realizuje zadania wynikające z obowiązków,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 68 z 78

i) ma wzorową frekwencję: nie ma nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych, w terminie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach (czyli w ciągu dwóch tygodni),

j) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, klasy, w ich działalności poza zorganizowanym procesem kształcenia oraz jest jego inicjatorem,

k) reprezentuje szkołę w konkursach, bierze udział w imprezach i akcjach proponowanych przez szkołę, podejmuje się dodatkowych obowiązków,

l) wyróżnia się kulturą języka i zachowania oraz uczciwością w życiu codziennym,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria na ocenę wzorową opisane w pkt. a) - g),

b) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c) ma wyróżniającą frekwencję: nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż trzy spóźnienia nieusprawiedliwione w terminie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach,

d) wyróżnia się kulturą języka i zachowania,

e) wykazuje inicjatywę w działaniach na rzecz klasy,

f) nie ma uwag negatywnych, a przynajmniej jedną pozytywną,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria na ocenę wzorową opisane w pkt. a) - g),

b) może mieć do 5 uwag negatywnych (typu porządkowego),

c) ma dobrą frekwencję: ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż pięć spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze,

d) aktywnie działa na rzecz klasy (ma pozytywne uwagi),

4) ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który:

a) bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) przestrzega postanowień Statutu Szkoły,

c) właściwie wykonuje zadania wynikające z obowiązków ucznia oraz stosuje się do

poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,

d) jego wygląd jest zgodny z obowiązującymi w szkole normami i jest stosowny do okoliczności,

e) jego kultura języka i zachowanie nie budzą zastrzeżeń , jest uczciwy w życiu codziennym,

f) dba o bezpieczeństwo własne i innych,

g) dba o porządek i estetykę klasy, szkoły,

h) ma nie więcej niż 20 godz. nieusprawiedliwionych w półroczu, i nie więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych na lekcje,

i) ma od 6 do 10 uwag negatywnych.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymogów na ocenę poprawną,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 69 z 78

b) ma powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, często spóźnia się na zajęcia,

c) ma negatywne uwagi dotyczące wywiązywania się z obowiązków ucznia i nie zmienia postępowania mimo podjętych wobec niego działań wychowawczych,

d) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e) pali papierosy na terenie szkoły i poza nią,

f) ma więcej niż 10 uwag negatywnych,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymogów na ocenę poprawną,

b) ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, często spóźnia się na zajęcia,

c) rażąco narusza obowiązujące zasady zachowania, ma liczne uwagi negatywne, nie skutkują żadne podjęte wobec niego działania wychowawcze,

d) jego kultura języka jest naganna, używa wulgaryzmów i przekleństw,

e) jego zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczniów,

f) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

g) niszczy mienie szkolne,

h) pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki i inne środki odurzające,

i) wchodzi w konflikt z prawem,

10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, jeśli jej wystawienie jest zgodne z określoną w Statucie procedurą.

Zachowanie wyjściowe: dobre

Uczeń otrzymuje na początku każdego półrocza 200 pkt dodatnich co odpowiada ocenie dobrej.

Zachowanie:

Zachowanie

Wzorowe

300 i powyżej

Bardzo dobre

249-299

Dobre

200-248

Poprawne

100-199

Nieodpowiednie

99-1

Naganne

0 i poniżej

Obliczenia punktacji z zachowania wychowawca dokonuje, dodając punkty z pierwszego

i drugiego półrocza, po czym dzieli wynik przez dwa. Wynik jest oceną z zachowania.

PUNKTY DODATNIE

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 70 z 78

Respektowanie obowiązków ucznia/przestrzeganie obowiązków ucznia

100 % frekwencja

Podczas zdalnego nauczania przy 8 godzinach nieobecności

20 pkt za semestr

Usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności

5 pkt/semestr

Brak negatywnych uwag w miesiącu

5 pkt za każdy miesiąc

Galowy strój ucznia podczas uroczystości

5 pkt za uroczystość

Podczas zdalnego nauczania za aktywność na lekcji online

2 pkt/ za półrocze na każdym przedmiocie

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

Praca na rzecz klasy i szkoły

2 pkt

-Udział w akademiach organizowanych w szkole

-Praca w samorządzie uczniowskim

-Szkolne koła zainteresowań (50% obecności)

-Koła przedmiotowe (50% obecności)

-Pomoc po lekcjach w bibliotece, świetlicy itp..)

5 pkt/półrocze

Systematyczna pomoc koleżeńska

5 pkt /półrocze

Rzetelne wywiązywanie się z funkcji pełnionej w klasie

1 pkt/półrocze

Udział w akcjach organizowanych w szkole, wolontariat, Caritas itp.

1-10 pkt/półrocze

Reprezentowanie szkoły poza placówką oraz reprezentowanie w szkole (akademie, imprezy kulturalno-oświatowe, imprezy sportowe, występy, konkursy poza szkołą itp.)

Za każdą działalność

5 pkt/półrocze

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

Udział w konkursach przedmiotowych szkolnych

do 50 %

51% - 60%

powyżej 61%

1 pkt

5 pkt

10 pkt

Laureat - zasięg wojewódzki - konkursy

100 pkt

Finalista - zasięg wojewódzki - konkursy

50 pkt

Etap rejonowy – konkursy

20 pkt

Zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie wiedzy poza szkołą (konkursy gminne, powiatowe)

10/15/20 pkt

Wyróżnienie poza szkołą konkurs wiedzy, talentu, konkursy plastyczne itp.

5 pkt

Udział w konkursie poza szkolnym wiedzy, talentu, plastyczno-technicznym

10 pkt

Udział w konkursie szkolnym wiedzy, talentu, plastyczno-technicznym

10 5 pkt

Pierwsze trzy miejsca w konkursie szkolnym

5/8/10 pkt

Pierwsze trzy miejsca w zawodach poza szkołą

10/15/20 pkt

Inne oceniane za półrocze

Średnia ocen:

Powyżej 5,25

od 5,00 do 5,24

od 4,75 do 4,99

od 4,50 do 4,74

od 4,00 do 4,49

25 pkt

20 pkt

15 pkt

10 pkt

5 pkt

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 71 z 78

Punktualność, brak spóźnień

10 pkt

PUNKTY UJEMNE

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

Każda nieusprawiedliwiona godzina, wagary

-5 -2 pkt za każdą godzinę

Spóźnienia na lekcje

Podczas zdalnego nauczania brak punktów ujemnych do 5 spóźnień

-1 pkt za każde

Samowolne opuszczanie szkoły, terenu szkoły, ucieczka np. w czasie przerw

-5 pkt za każde

Przeszkadzanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela itp. – trzy upomnienia nauczyciela na lekcji

-5 pkt

Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub innej uroczystości

-5 pkt

Nieterminowe oddanie podręczników do biblioteki szkolnej na koniec roku szkolnego

-5 pkt

Niszczenie mienia szkolnego

-10 pkt do -50 pkt

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

-10 pkt do -50 pkt

Lekceważenie obowiązków szkolnych, szkolnych procedur (arogancja, wulgaryzmy, wyzwiska, okłamywanie nauczyciela, używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń, niewłaściwe zachowania w toalecie, w bibliotece, na świetlicy i jadalni, niestosowny wygląd, bieganie po szkole, przynoszenie do szkoły przedmiotów zakazanych: telefonów, głośników, zapalniczek, papierosów, noży itd.)

-10 pkt za każdą uwagę

Zaśmiecanie, niezmienianie obuwia

-5 pkt za każdy raz

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole

-20 pkt za każde

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli i uczniów

-100 za każdy incydent

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole

Udział w bójce

-50 pkt za każde

Palenie papierosów, e-papierosów

-30 pkt za każde

Spożywanie alkoholu

-100 pkt za każde

Kradzież

-100 pkt za każde

Wyłudzanie pieniędzy, innych rzeczy

-100 pkt za każde

Znęcanie się nad kolegami

-100 pkt za każde

Zachowanie na wycieczce zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników

-100 pkt

Regulamin punktowej oceny zachowania

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.

2. Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do zeszytu lub kart obserwacji ucznia. Wpisy dokonywane są według ustalonego

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 72 z 78

wzoru.

4. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, jeżeli nie mają możliwości wpisu swoich uwag do zeszytu, zgłaszają je wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym momencie w klasie.

5. Wychowawca klasy udziela informacji uczniom (w wyznaczonych terminach) oraz rodzicom (na wywiadówkach) o ilości uzyskanych punktów i ocenach z zachowania.

6. Wychowawca ustala ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia, uwzględniając liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie półrocza / roku szkolnego.

7. Gdy uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem półrocza / roku szkolnego.

8. Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje limit 200 punktów dodatnich, co jest wyznacznikiem oceny dobrej.

9. W trakcie półrocza uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się lub odejmuje od otrzymanego limitu.

10. Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano w zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zdecydować o przyznaniu mu punktów.

11. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę (zgodnie z systemem oceniania z zachowania w Szkole Podstawowej im ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie) jest ostateczna, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

12. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

13. Wszelkie uwagi zapisujemy na bieżąco w zeszycie obserwacji. W zeszycie obserwacji zapisujemy wg podanego wzoru:

Data

Zachowanie ucznia

Punkty dodatnie/ujemne

Podpis osoby wpisującej

§ 68.

Zasady oceniania uczniów z zachowania

1. Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi normami społecznymi;

2. Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia;

3. Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:

a) miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności;

b) potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych; mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 73 z 78

4. Ocenie podlegają postawy, które uczniowie prezentują i świadomie przyjmują, a zarazem są istotne i pożądane dla ich własnego rozwoju.

5. Przy ustalaniu ocen zachowania bierze się pod uwagę w szczególności postawy ucznia ujawnione podczas zajęć organizowanych przez szkołę, gdy uczeń jest pod opieką szkoły lub ją reprezentuje, a także postawa ucznia poza szkołą (pozytywna i negatywna).

6. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli wyrażoną np. za pomocą tabel ocen proponowanych, pracowników szkoły, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

9.Najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy posiada uzupełnioną listę uczniów, na której nauczyciele odnotowali proponowane oceny z zachowania.

8. 10.Wychowawca najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed śródroczną oraz roczną radą klasyfikacyjną powinien poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania. Dokonuje się tego na wywiadówce i odnotowuje się ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Nieobecność rodzica na wywiadówce zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi w obowiązującym w szkole terminie.

9. 11.Podczas długotrwałej lub niespodziewanej nieobecności wychowawcy ocenę z zachowania wystawia wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w tej klasie.

12.W przypadku, gdy uczeń niezagrożony obniżoną oceną z zachowania, rażąco naruszy zasady oceniania zachowania i regulamin przebywania ucznia w szkole, w ciągu 30 dni przed radą klasyfikacyjną wychowawca może mu wystawić ocenę obniżoną po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i samego ucznia.

10. 13.W dzienniku lekcyjnym może być umieszczony zeszyt lub karty spostrzeżeń dotyczących zachowania uczniów, do którego wychowawca i inni nauczyciele wpisują swoje uwagi.

14.Uzasadnienie cząstkowych ocen z zachowania nauczyciele wpisują do zeszytów spostrzeżeń lub do dzienników lekcyjnych na stronach uwagi o uczniach.

15.Uczeń, który bierze aktywny udział w akademii bądź innej uroczystości szkolnej lub pozaszkolnej otrzymuje ocenę wzorową w dzienniku lekcyjnym na stronie „Oceny zachowania”. O udziale ucznia w takiej uroczystości nauczyciel informuje wychowawcę, który dokonuje wpisu w dzienniku.

11. 16.Uczniowi zawieszonemu w przywilejach ucznia wychowawca obniża ocenę z zachowania.

12. 17.Informację o zawieszeniu w przywilejach ucznia wychowawca umieszcza w dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi procedurami.

13.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 74 z 78

§ 69.

Zasady oceniania zachowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

1. Kryteria ocen zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są takie same jak dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności intelektualnej.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Na półrocze i zakończenie roku szkolnego uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymują ocenę opisową zachowania, która umieszczona jest w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

4. Przy ocenie zachowania należy brać pod uwagę:

1) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią;

2) umiejętność pracy w zespole;

3) udzielanie pomocy innym - opiekuńczość;

4) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły;

5) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań - reagowanie adekwatne do sytuacji;

6) umiejętność opanowania własnych niepożądanych emocji - złość, gniew, kłótliwość, płacz;

7) umiejętność ujawniania pożądanych emocji - radość, życzliwość, spokój;

8) aktywność podczas zajęć;

9) pracowitość i obowiązkowość;

10) szanowanie godności innych osób;

11) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych;

12) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów;

13) poszanowanie własności osobistej;

14) poszanowanie własności społecznej.

5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 70.

Ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych niezgodna z przepisami prawa

1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzającego pod warunkiem, że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 75 z 78

§ 71.

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 72.

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 73.

Egzamin sprawdzający

Warunki i tryb odwoławczy od rocznej oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 76 z 78

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Przepisy dotyczące egzaminu sprawdzającego stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7. Warunki, tryb i formę egzaminu sprawdzającego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 74.

Ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego

1. W procesie ewaluacji oceniania wewnątrzszkolnego uczniowie udział biorą:

1) przez wypełnianie ankiet,

2) podczas dyskusji na naradach klasowych,

3) na zebraniach Samorządu Uczniowskiego,

2. podczas swobodnych rozmów z nauczycielami;

3. W procesie ewaluacji oceniania wewnątrzszkolnego rodzice biorą udział:

1) w czasie zebrań rodzicielskich,

2) przez wypełnianie ankiet,

3) przez dyskusje z nauczycielami;

4. W procesie ewaluacji oceniania wewnątrzszkolnego nauczyciele biorą udział:

1) podczas rad pedagogicznych,

2) dyskusji,

3) zebrań zespołów samokształceniowych.

Rozdział XIII CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 75.

Szkoła posiada symbole szkolne:

1. Sztandar szkoły:

1) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora szkoły nauczycieli.

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 77 z 78

2) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole.

3) Skład osobowy pocztu sztandarowego:

a) chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,

b) asysta - dwie uczennice.

4) Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu.

5) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie.

6) Insygniami pocztu sztandarowego są: biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki.

7) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.

8) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).

9) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru oraz w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar, opierając drzewce na prawym ramieniu.

10) Sztandarowi oddaje się szacunek.

2. Logo szkoły przedstawia pełną nazwę szkoły zapisaną dużymi drukowanymi literami (imię patrona małymi literami) usytuowaną poziomo i zamkniętą w tarczy szkolnej. W górnym prawym rogu tarczy znajduje się książka z piórem. Całość jest w kolorze białym na niebieskim tle. Logo szkoły umieszczane się na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, stronie internetowej, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, itp.

3. W szkole obowiązuje Ceremoniał Szkolny, który szczegółowo określa:

1) uroczystości i symbole szkolne,

2) zasady funkcjonowania pocztu sztandarowego w szkole,

3) zadania i obowiązki pocztu sztandarowego,

4) opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości,

5) sposób zachowania pocztu sztandarowego,

6) ceremoniał ślubowania klas pierwszych,

7) ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem.

Rozdział XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 76.

Uzupełnieniem niniejszego statutu są przepisy szczegółowe zawarte w:

1) Ustawie Prawo Oświatowe,

2) Ustawie o Systemie Oświaty,

3) Ustawie o samorządzie terytorialnym,

4) Karcie Nauczyciela,

5) Rozporządzeniach MEN,

6) Regulaminie Rady Pedagogicznej,

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie

Strona 78 z 78

7) Regulaminie Rady Rodziców,

8) Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,

9) Kodeksie pracy,

10) Ceremoniale szkolnym,

11) Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

12) Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

§ 77.

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor po nowelizacji statutu, opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu.

4. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 78.

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie używa pieczęci urzędowych (metalowych okrągłych) zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym szkoły, z napisem w otoku Szkoła Podstawowa w Krajnie i godłem w części środkowej.

2. Nazwa szkoły na pieczęciach: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie, Krajno Pierwsze 153a, 26-008 Górno, tel. 41 302-30-03, NIP 6572332597, REGON 001167340.

3. Tablica szkoły zawiera nazwę - Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 79.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1-go września 2019 roku. Zmiany obowiązują od 01 września 2020 roku.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 08:35 Małgorzata Pajdała